Ends on November 17, 2019

Ang SmokeLong ay naglalathala ng mga dagli na hindi hihigit sa 600 salita. Hindi tumatanggap ng tula o di-katha ang magasin.

Magpasa ng isang orihinal na piyesa na hindi pa nailalathala sa anumang uri ng publikasyon. Hintayin lamang ang tugon sa inyong naunang ipinasang akda bago magpasa ng panibagong akda.

Maglakip ng bionote sa inyong liham.

Sa mismong file ng inyong ipinasang dagli, huwag ilagay ang inyong pangalan o anumang impormasyon tungkol sa inyong identidad. Ang inyong akda lamang ang mababasa ng mga panauhing patnugot.

Ang awtor ng mapipiling akda ay tatanggap ng halagang $50 na ipadadala sa pamamagitan ng PayPal. Ang maaaring maging kaakibat na munting kaltas sa PayPal account ng awtor ay hindi na sasagutin ng magasin.

Karapatang Pang-digital: Sa mga kuwentong mapipili para ilathala, ang magasin ay humihingi ng tatlong-buwang eksklusibo at panghabambuhay na di-eksklusibong karapatang digital para patuloy na maibilang sa arkibo ang piyesa.

Karapatang Pang-imprenta: Sa posibilidad na magkaroon ng taunang antolohiya at promosyon, humihingi ng di-eksklusibong karapatang maimprenta ang mga kuwentong nailathala online. Ang mga karapatang hindi natukoy dito ay nananatiling pagmamay-ari ng awtor.